Leje og handelsbetingelser vedr. leje af materiel “tools”

1. Almindelige betingelser
1.1 Såfremt andet ikke er aftalt, finder disse betingelser anvendelse for ethvert lejemål, der bliver indgået mellem kunden og TMN crew ApS (herefter TMN), vedrørende det lejede materiel (herefter kaldet ”Materiellet”).

1.2 Alle priser er ekskl. moms og transport. Transportudgifter betales af kunden.

2. Lejemålets varighed og beregning
2.1 Såfremt der ikke er aftalt andet regnes lejemålet fra og med den dag Materiellet afhentes af kunden fra TMN´s plads eller TMN afleverer Materiellet på det med Kundens aftalte sted,  til og med den dag Materiellet tilbageleveres til TMN´s plads eller afhentes af TMN.

2.2 Den daglige leje beregnes i henhold til TMN´s prisliste for hele lejeperioden, uanset om Materiellet benyttes eller ej.

2.3 Minimumslejeperioden er 1 dag, medmindre andet er angivet i ordrebekræftelsen.

3. Betalingsbetingelser
3.1 Lejen betales i henhold til betalingsbetingelserne på faktura. Faktura fremsendes ugentlig eller ved kortere lejemål ved lejemålets afslutning.

4. Depositum og legitimation
4.1 Kunden skal på opfordring fra TMN betale depositum, og TMN er til enhver tid berettiget til af hæve et evt. depositum, fx fordi der er mistanke om forkert brug af Materiellet.

4.2 Kunden skal på opfordring kunne fremvise gyldig billedlegitimation.

5. Forsikringstillæg
Kunden betaler et Forsikringstillæg på 5 % af listeprisen for leje af Materiellet til dækning af TMN´s udgifter til at holde Materiellet forsikret i lejeperioden, jf. pkt. 8.

6. Misligholdelsesbeføjelser
6.1 Materiellet leveres i driftsklar og forsvarlig stand. Kunden er forpligtet til straks at undersøge materiellet ved afhentning/aflevering og Kunden kan ikke gøre indsigelser vedr. Materiellets funktionsdygtighed og brugbarhed til den opgave, Kunden skal anvende Materiellet til, hvis disse indsigelser burde være opdaget ved den førnævnte undersøgelse.

6.2 I tilfælde af mangler ved Materiellet skal Kunden straks underrette TMN. Kunden må ikke uden skriftlig samtykke fra TMN påbegynde reparation af Materiellet eller antage en tredjemand til at reparerer Materiellet. Såfremt kunden ikke underretter TMN er Kunden ansvarlig for enhver skade på Materiellet.

6.3 Ved mangler som ikke skyldes Kundens forkerte brug af Materiellet eller andre forhold som kunden bærer ansvaret for, er Kunden alene berettiget til at kræve disse afhjulpet af TMN eller evt. levering af tilsvarende Materiel, som kan løse opgaven for Kunden. TMN vælger selv om der skal afhjælpning eller levering af tilsvarende Materiel.

Såfremt TMN vælger at afhjælpe skal dette så vidt muligt ske inden for rimelig tid og uden væsentlig ulempe for Kunden.

I tilfælde af mangler ved Materiellet er kunden ikke berettiget til at kræve om ophævelse eller erstatning, hverken for direkte eller indirekte omkostninger, såsom driftstab, arbejdsstandsning, omlægning af arbejde eller lignende.

6.4 Ved mangler, som skyldes Kundens forkerte brug af Materiellet eller andre forhold som Kunden bærer ansvaret for er Kundens erstatningsansvarlig for den skete skade, og er forpligtet til at betale for reparation af Materiellet eller køb af tilsvarende Materiel, hvis reparation ikke er mulig, samt betale leje for den periode, hvor TMN ikke kan udleje det pågældende Materiel.

7. Ansvar for brugen af Materiellet
7.1 Kunden påtager sig i lejeperioden enhver risiko og ansvar i forbindelse med Materiellets benyttelse, herunder for skader på Lejers og/eller tredjemands person, ting eller materiel.

7.2 Kunden er ligeledes ansvarlig for, at Materiellet kun betjenes af faglært personale, der har indgående viden om brug af Materiellet, samt at Materiellet alene anvendes i overensstemmelse med lovgivningen, herunder at der sker evt. anmeldelse af arbejdet til de relevante myndigheder.

7.3 Vedrørende ansvar for Materiellets evt. farlige egenskaber, henvises til den til enhver tid gældende lov om produktansvar.

7.4 TMN er ikke ansvarlig for tab opstået i anledning af Force Majeure herunder men ikke begrænset til krig, oprør, strejke, lockout, blokade, eksport- og importforbud, beslaglæggelse, brand, tyveri, maskinskader, samt, vejrlig, herunder, lav temperatur, nedbør, kraftig vind samt lignende omstændigheder.

8. Forsikringsforhold
8.1 Udlejer forsikrer Materiellet i lejeperioden, hvorfor Kunden betaler det i pkt. 5 omtalte Forsikringstillæg

8.2 Udlejers forsikringen dækker kaskoskader, herunder brand, tyveri, hærværksskader, og anden pludselig opstået skade på Materiellet.

8.3 Tab eller beskadigelse af de forsikrede genstande, som skyldes Kundens eller dennes medarbejderes forsætlig handling, grov uagtsomhed eller anden misligholdelse er undtaget fra forsikringsdækning, og dækkes derfor fuldt ud af Kunden. Herudover dækkes ingen former for driftstab, tidstab, avancetab, eller andre indirekte tab, og ej heller skader på Kundens eller tredjemands ting, person eller ejendom. Forsikringen dækker heller ikke Kundens transport af materiel, når Kunden selv eller en af Kunden antaget tredjemand forestår denne.

8.4 Alle former for skader på Materiellet skal meddeles TMN straks efter opdagelse. I tilfælde af brand, tyveri, hærværksskader og lign. skal dette straks og indenfor 24 timer efter opdagelse anmeldes til politiet. Det er en forudsætning for forsikringsdækning, at kvittering for anmeldelse til politiet bliver afleveret til TMN straks efter Kunden har modtaget den.

8.5 TMN´s tab ved tyveri og totalskade svarer til nyværdi, når Materiellet er mellem 0-5 år gammelt. Er Materiellet mere end 5 år gammelt beregnes efter dagsværdi.

8.6  Kunden påtager sig en selvrisiko for alle dækningsberettigede skader på Materiellet efter nedenstående tabel, beregnet ud fra værdien af det samlede konstaterede tab:

Materiellets værdi        Selvrisiko
kr. 0 – 2500            kr. 300
kr. 2501 – 5000            kr. 800
kr. 5001 – 15.000        kr. 2.000
kr. 15.001 – 75.000        kr. 8.000
kr. 75.001 – 150.000        kr. 12.000
kr. 150.001 – 250.000        kr. 18.000
kr. 250.001 – 400.000        kr. 22.000
kr. 400.001 – 600.000        kr. 27.000
kr. 600.001 – 800.000        kr. 38.000
kr. 800.001 –            kr. 49.000

9. Tilbagelevering, vedligeholdelse og drift
9.1 Materiellet skal ved afhentning/tilbagelevering være rengjort og i samme stand som ved modtagelsen. Efter at materiellet er modtaget af TMN, foretager TMN en gennemgang af Materiellet. Eventuelle skader som følge af overlast, forkert behandling eller lignende samt nødvendig rengøring skal betales af Kunden.

9.2 Kunden er i lejeperioden forpligtet til at foretage sikkerhedsmæssig og driftsmæssig vedligeholdelse af Materiellet, herunder men ikke begrænset til at sikre fornøden smøring, renholdelse samt opladning af batterier, mv.

9.3 Kunden afholder alle omkostninger ifbm. drift af Materiellet, herunder men ikke begrænset til udgifter til drivmidler (benzin, dielsel mv.), smøring og elektricitet.

10. Ejendomsret
10.1 Materiellet forbliver i lejeperioden TMN´s ejendom og må ikke pantsættes eller på anden måde stilles til sikkerhed overfor tredjemand. Kunden skal til enhver tid at påse, at TMN´s identifikationsmærker er påført Materiellet.

10.2 TMN har til enhver tid ret til at besigtige Materiellet. Dette fratager dog ikke Kunden forpligtelsen til at vedligeholde det lejede.

10.3 Materiellet må ikke uden samtykke fra TMN flyttes til anden arbejdsplads end den som er anført i ordrebekræftelsen eller hvortil Materiellet er afleveret. Kunden er heller ikke berettiget til at fremlejes eller udlåne Materiellet til tredjemand uden skriftligt samtykke fra TMN.

11. Misligholdelse
11.1 I tilfælde af Kundens væsentlige misligholdelse af denne aftale eller evt. andre aftaler indgået med TMN, er TMN berettiget til at hæve aftalen og afhente Materiellet, ligesom Kunden på opfordring fra TMN er forpligtet til at udlevere Materiellet til TMN.

11.2 Som væsentlig misligholdelse betragtes, mangelende betaling, afsigelse af konkursdekret, indledning af akkordforhandlinger, betalingsstandsning, udlån eller udlejning af Materiellet til tredjemand, fjernelse eller væsentlig beskadigelse af identifikationsmærker, reparation eller anden forandring af Materiellet mv. 11.3 Alle omkostninger, herunder evt. afmontering og transport af Materiellet sker i tilfælde af Kundens misligholdelse for Kundens regning og risiko.

12. Lovvalg og værneting
12.1 Såfremt er opstår uoverensstemmelse mellem Kunden og TMN i anledning af denne aftale skal tvisten afgøres efter dansk ret og sag skal anlægges ved Retten i Roskilde.

Der er lukket for kommentarer.