Generelle betingelser
Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, finder nedenstående regler samt betingelser
anvendelse, for enhver samhandel der indgås med TMN crew ApS.
TMN crew ApS. forbeholder sig ret til at ændre nærværende leje- og handelsbetingelser uden forudgående varsel.
Den der rekvirerer ydelsen betegnes i det følgende som lejer, og TMN crew ApS, betegnes som udlejer.

Udlejers forpligtelser og rettigheder
Når lejer retter henvendelse til udlejer med ønsker at leje personale hos udlejer, betragtes dette som en opfordring til at give tilbud på forespørgslen her under, hvilket personale ønskes lejet, hvor meget personale ønskes lejet, hvilke kvalifikationer skal pågældende personale besidde ex. stort kørekort, rørlægger beviser og erfaring etc. og hvilken periode det pågældende personale ønskes lejet.
I øvrigt kan parterne i stedet indgå aftale om et længerevarende samhandelsforhold. De nærmere vilkår herom aftales i en separat aftale, idet nærværende aftales vilkår skal være gældende mellem parterne, med mindre der skriftligt er aftalt andet.
Udlejer er arbejdsgiver for det udlejede personale, og fortager derfor aflønningen, herunder indeholdelse af A-skat, og feriepengeforpligtelser, samt øvrige relaterede ydelser, for de pågældende medarbejdere.
Det udlejede personale er udstyret med udlejeres almindelige arbejdstøj, og sikkerhedssko.
Hvis det udlejede personale skal udføre arbejde, der kræver specielt arbejdstøj, masker, hjelme eller lignende eller lejer i øvrigt ønsker dette anvendt, skal lejer selv stille dette til rådighed for medarbejderne.
Udlejer er ansvarlig for, at det lejede personale er fagmæssigt uddannet/kvalificeret til at udføre det bestilte arbejde.
Udlejer har imidlertid ikke instruktionsbeføjelser overfor medarbejderne, idet instruktionsbeføjelsen, herunder retten til at tilrette arbejdet påhviler lejer.

Lejers forpligtelser og rettigheder
Lejer er forpligtet til at betale den aftalte ydelse for det lejede personale i henhold til udlejers generelle leje og handelsbetingelser
Lejer er forpligtet til at anvise parkering til det lejede personale, eller betale for parkering til det lejede personale
Lejer er forpligtet til at betale kørselsgodtgørelse efter statens gældende takster, idet omfang at det udlejede personale bliver bedt om at bruge egen eller udlejers køretøj i forbindelse med arbejdets udførelse, medmindre andet er skrifteligt aftalt.
Lejer er forpligtet til at betale skurpenge efter gældende regler
Lejer forpligter sig til at instruerer det lejede personale og sørger for, at de er
behørigt orienteret, om det arbejde der skal udføres, herunder forsyner dem
med nødvendigt materiel, tegninger og specifikationer eller andet der er nødvendigt
for arbejdets korrekte udførelse.
Lejer forpligter sig til at drage omsorg for, at det udlejede personale, og søger
for at arbejdet udføres under betryggende forhold, herunder i henhold til
gældende arbejdsmiljøregler.
Lejer tegner sædvanlig ansvars- og arbejdsskadeforsikring for det lejede personale, Idet lejer bærer arbejdsgiveransvaret for det lejede personales handlinger.
I tilfælde af at det udlejede personale forvolder skadegørende handlinger mod personer, ting eller ejendom, er lejer ansvarlig herfor. Lejer er således forpligtet til at friholde udlejer for ethvert krav, der rejses af det udlejede personale eller tredjemænd.

Yderligere forpligtigelse
Lejer forpligtiger sig til ikke at ansætte eller på anden måde beskæftige udlejers personale i indtil 1 år efter udlejede personale har udført arbejde for lejer, medmindre andet er skrifteligt aftalt .
Såfremt lejer ansætter eller på anden måde beskæftiger en af udlejers medarbejdere indenfor 1 års perioden, er lejer forpligtet til at betale en konventionalbod på kr. 28.000,00, og det betragtes som en overtrædelse for hver påbegyndt måned forholdet vedbliver, indtil den ovennævnte et års periode er udløbet.

Reklamation og mangler
Hvis lejer ikke finder, at det lejede personale opfylder de af lejer opstillede kvalifikationskrav, eller på anden måde ikke er tilfreds med det lejede personale, er lejer forpligtiget til staks at rette henvendelse til udlejer herom.
Udlejer er forpligtiget til hurtigst mugeligt at fremsende erstatningspersonale, et det omfang udlejer erkender en eventuel reklamation.
Ved reklamation, er lejer som minimum forpligtiget til at betale for det bestilte lejede personaler, frem til lejer har rettet henvendelse til udlejer herom.
Udlejer hæfter ikke for det lejede personales udførte arbejde. Lejer kan således ikke rejse krav eller erstatningskrav mod udlejer vedrørende, det af udlejede personales, udførte arbejde, men mindre udlejer har handlet uagtsomt. Udlejer har intet ansvar overfor hverken direkte eller indirekte tab, såsom driftstab, avancetab eller andre tab, af en hver art nævnes kan, leje eventuelt måtte have eller få.

Misligholdelse
Hvis der sker overtrædelser af nærværende generelle leje og handelsbetingelser eller betalings betingelser vil dette blive betragtet som misligholdelse fra lejers side, misligholdelse af enhver art berettiger udlejer til, uden varsel at hjemkalde det udlejede personale.

Lovvalg og værneting
Såfremt der opstår uoverensstemmelse mellem Kunden og TMN i anledning af denne aftale skal tvisten afgøres efter dansk ret og sag skal anlægges ved Retten i Roskilde.